تماس با های تورینگ های تورینگ

جاذبه های گردشگری استرالیا

کانبرا ، پایتخت استرالیا

کانبرا ، پایتخت استرالیا

کانبرا پایتخت استرالیا است و با جمعیتی حدود 350 هزار نفر هشتمین شهر پرجمعیت استرالیا محسوب میشود که اقتصاد آن متکی بر وجود ادارات دولتی میباشد. میان..

های تورینگ : بانگ گردشگری و تورهای داخلی و خارجی