تماس با های تورینگ های تورینگ

پلن های ثبت تور آژانس های گردشگری

پلن سبزپلن سبزمشاهده جزئیات

تعدادویرایشزمان

1 تور2 بار30 روز

رایگان
پلن برنزیپلن برنزیمشاهده جزئیات

تعدادویرایشزمان

5 تور5 بار60 روز

1,000,000 تومان
پلن نقره ایپلن نقره ایمشاهده جزئیات

تعدادویرایشزمان

10 تور8 بار60 روز

1,800,000 تومان
پلن طلاییپلن طلاییمشاهده جزئیات

تعدادویرایشزمان

20 تور10 بار60 روز

3,500,000 تومان
پلن لحظه آخریپلن لحظه آخریمشاهده جزئیات

تعدادویرایشزمان

5 تور2 بار30 روز

200,000 تومان

های تورینگ : بانگ گردشگری و تورهای داخلی و خارجی